Hem

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling


Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne vill tillsammans med samverkansparter, genom projektet Möjligheter i Mellanrum,  utveckla ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygden.Projektet vill angripa utmaningen genom att via ett nytt arbetssätt medverka till att innovativa nya metoder och behovsanpassade servicelösningar utvecklas som på sikt tillgodoser behovet av tillgänglighet till olika former av servicefunktioner för boende, verksamheter och besökare på landsbygden i Skåne
Bl a vill vi utveckla

  • En digital karta med info om serviceläget på landsbygden
  • En visuell bild av stöd och styrfunktioner för utvecklingsprojekt
  • Lokal serviceranking per kommun
  • Acceleratordagar för utvecklingsidéer i samverkan mellan kommuner


Tanken är att denna hemsida ska vara en nod för lokal serviceutveckling i Skåne med länkar till/från Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne


Under förstudien inför projektet Möjligheter i Mellanrum kom vi i kontakt med ett antal engagerade människor som verkar i kommunala förvaltningar, Leaderområden, intresseorganisationer och projekt - alla med Skånes hållbarhet och tillväxt i fokus. Vi intervjuade också nyckelpersoner för Landsbygdsutveckling  på Region Skåne och på Länsstyrelsen Skåne.


Vi mötte både drivkraft och frustration. Här är några kommentarer:


  • Organisationerna Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne har viktiga uppdrag men det upplevs svårt att veta vem/vad/hur man skapar nytta för intressenterna.
  • Repr från Reg Skåne o Länsstyrelsen Skåne har svårt att nå fram med informationt till rätt person i kommunerna
  • Projektfinansiering finns men resurser att söka och driva saknas ofta i kommunförvaltningarna
  • Proaktiv eller reaktiv roll? Hur ska kommunerna agera?
  • Önskemål om större/kraftfulla samverkansprojekt med flera kommuner.
  • Projekttrötthet – Långsiktighet behövs


Det var då vi började prata om att det finns mellanrum - horisontellt och vertikalt - och massor av möjligheter om rätt människor möts under rätt förutsättningar med rätt syfte. Då kommer vårt projekt att medverka till att generera många nya möjligheter att bo, besöka och verka i hela Skåne, tillsammans.


Våra utvecklingsområden

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen