Om projektet

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Om projektet Möjligheter i Mellanrum

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne har  sedan länge ett engagerat samarbete för att utveckla den skånska landsbygden och möjligheterna för boende, verksamheter och besökare att skapa den tillväxt vi såväl behöver.

 Stödet för genomförande av projektet kommer  från   Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och   har delvis finansiering från  den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Syfte och mål

  • Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne vill tillsammans med samverkansparter utveckla ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygden. Projektet vill angripa utmaningen genom att testa ett nytt arbetssätt medverka till att innovativa nya metoder och behovsanpassade servicelösningar utvecklas som på sikt tillgodoser behovet av tillgänglighet till olika former av servicefunktioner för boende, verksamheter och besökare på landsbygden i Skåne.


  • Projektperiod  1 september 2017 - 31 junli 2019


  • Projektet ingår i Tillväxtverkets utlysning Stärkt regional serviceutveckling


Den nya modellen för regionalt servicearbete ska, för utom att medverka till utvecklad och förbättrad servicetillgång på landsbygden i Skåne också bidra till ökad förståelse för betydelsen av tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen service för utveckling av en levande landsbygd.


På långsikt är målet att ett regionalt Landsbygdsråd fortsätter utveckla formerna för en fortsatt utbyggd och fungerande service på landsbygden i Skåne i samverkan med kommuner och adekvata regionala och lokala aktörer.


De under projekttiden utvecklade samverkans-formerna implementeras i respektive organisation. Resurser i form av digital karta över servicetillgången i Skåne, tillgång till serviceutvecklingens ekosystem och utveckling av resurser behjälpliga vid ansökningsförfaranden permanentas.


Region Skåne har sedan år 2000 det regionala utvecklingsansvaret i Skåne. I mandatet ingår att i samverkan med andra aktörer verka för att öka antalet sysselsatta i regionen och främja en hållbar tillväxt.

Det regionala serviceprogrammet kommer i samverkan med övriga aktörer i projektet verka för att landsbygdsfrågor generellt och tillgång till service på landsbygden specifikt framöver ingår som en naturlig del i visionsdokument och program kring Skånes fortsatta utveckling.


- Det är en fantastisk möjlighet för oss som regionalt utvecklingsansvariga att stödja Skåne att nyttja hela sin potential för att skapa attraktivitet för boende, besökande och företag, säger projektets beställare Jeanette Flodqvist, Region Skånes samordnare för landsbygdsutveckling.Länsstyrelsen Skåne har regeringens uppdrag att  skapa samhällsnytta i länet, genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.-Vi  tycker  det är väldigt spännande att få vara del av den  här processen, och hoppas att projektet ska kunna bli den utvecklingsresurs som vi  vi föreställde oss när vi  planerade projektet, säger samverkansparterna Catharina Hellström Engström och Lisbet Smolka Ringborg, Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen SkåneI detta projekt bygger vi samverkan med bl a


  • Kommunförbundet Skåne


Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Kommunförbundet Skåne arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna. Kommunförbundet Skåne koordinerar insatser riktade till regional, nationell och internationell nivå rörande de största strategiska frågorna för de skånska kommunerna. Vår roll är att vara ett stöd i kommunernas utveckling där vi kan och ska identifiera trender, informera och stötta kommunerna  så att de står väl rustade inför framtiden.


"Min roll som strateg inom samhällsutvecklingen fokuserar på frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Jag har ett särskilt fokus på det som berör bostadsutveckling, infrastruktur, landsbygdsutveckling och digitalisering av planprocessen samt driver och utvecklar en rad nätverk inom de skånska kommunerna.


Jag ser stora strategiska utvecklingsvinster för de skånska kommunerna och dess landsbygd, med en förstärkt samverkan och förenklad process för att fylla de "mellanrum" som finns mellan olika aktörer och mellan olika nivåer vad gäller att ta tillvara landsbygdens potential. När det gäller kommunerna specifikt så handlar det mycket om att utifrån kommunernas önskemål medverka till att, tillsammans med de aktörer som finns, ta fram verktyg och projekt som kan bidra till landsbygdens roll för att främja en utveckling med attraktivitet för boende, verksamheter och besökare i en hållbar livsmiljö.


Vår roll på Kommunförbundet Skåne är inte en formell part i projektet men kan i samverkan lyfta projektet genom att stötta med relevant underlag och "föra vidare" information och kunskap längs vägen i våra nyhetsbrev, nätverk samt kommunledningskonferenser. Vi har som uppdrag bland annat att stötta kommunernas verksamhet för landsbygdsutveckling och därav följer vi nu detta projekt Möjligheter i Mellanrum." Säger Jesper Bergnordh, strateg, Samhällsutveckling, Kommunförbundet Skåne.
Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen