Om projektet

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Om projektet Möjligheter i Mellanrum

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne har länge samarbetetat för att utveckla de skånska landsbygderna för att det ska vara möjligt att vara boende, driva verksamhet samt att besöka Skånes geografiska yta.

Stödet för genomförandet av projektet har kommit från   Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och   har delvis haft

finansiering från  den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syfte och mål

  • Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne utvecklar tillsammans med samverkanspartervelat ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygderna. Projektet har angripit  utmaningen genom att testa ett nytt arbetssätt  för att använda sig av innovativa nya metoder och behovsanpassade servicelösningar utvecklats som på sikt kommer att tillgodose behoven av tillgänglighet till olika former av servicefunktioner för boende, verksamheter och besökare.


  • Projektperiod  1 september 2017 - 31 juli 2019


  • Projektet ingår i Tillväxtverkets utlysning Stärkt regional serviceutveckling


Den nya modellen för regionalt servicearbete ska, för utom att medverka till utvecklad och förbättrad servicetillgång på landsbygden i Skåne också bidra till ökad förståelse för betydelsen av tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen service för utveckling av en levande landsbygd.


På långsikt är målet att ett regionalt Landsbygdsråd fortsätter utveckla formerna för en fortsatt utbyggd och fungerande service på landsbygden i Skåne i samverkan med kommuner och adekvata regionala och lokala aktörer.


De under projekttiden utvecklade samverkans-formerna implementeras i respektive organisation. Resurser i form av digital karta över servicetillgången i Skåne, tillgång till serviceutvecklingens ekosystem och utveckling av resurser behjälpliga vid ansökningsförfaranden permanentas.


Länsstyrelsen Skåne har regeringens uppdrag att  skapa samhällsnytta i länet, genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.-Vi  tycker  det är väldigt spännande att få vara del av den  här processen, och hoppas att projektet ska kunna bli den utvecklingsresurs som vi  vi föreställde oss när vi  planerade projektet, säger samverkansparterna Catharina Hellström Engström och Lisbet Smolka Ringborg, Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne har sedan år 2000 det regionala utvecklingsansvaret i Skåne. I mandatet ingår att i samverkan med andra aktörer verka för att öka antalet sysselsatta i regionen och främja en hållbar tillväxt.

Det regionala serviceprogrammet kommer i samverkan med övriga aktörer i projektet verka för att landsbygdsfrågor generellt och tillgång till service på landsbygden specifikt framöver ingår som en naturlig del i visionsdokument och program kring Skånes fortsatta utveckling.


- Det är en fantastisk möjlighet för oss som regionalt utvecklingsansvariga att stödja Skåne att nyttja hela sin potential för att skapa attraktivitet för boende, besökande och företag, säger projektets beställare Jeanette Flodqvist, Region Skånes samordnare för landsbygdsutveckling.


I detta projekt bygger vi samverkan med bl a


  • Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Kommunförbundet Skåne arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna. Kommunförbundet Skåne koordinerar insatser riktade till regional, nationell och internationell nivå rörande de största strategiska frågorna för de skånska kommunerna. Vår roll är att vara ett stöd i kommunernas utveckling där vi kan och ska identifiera trender, informera och stötta kommunerna  så att de står väl rustade inför framtiden.


"Min roll som strateg inom samhällsutvecklingen fokuserar på frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Jag har ett särskilt fokus på det som berör bostadsutveckling, infrastruktur, landsbygdsutveckling och digitalisering av planprocessen samt driver och utvecklar en rad nätverk inom de skånska kommunerna.


Jag ser stora strategiska utvecklingsvinster för de skånska kommunerna och dess landsbygd, med en förstärkt samverkan och förenklad process för att fylla de "mellanrum" som finns mellan olika aktörer och mellan olika nivåer vad gäller att ta tillvara landsbygdens potential. När det gäller kommunerna specifikt så handlar det mycket om att utifrån kommunernas önskemål medverka till att, tillsammans med de aktörer som finns, ta fram verktyg och projekt som kan bidra till landsbygdens roll för att främja en utveckling med attraktivitet för boende, verksamheter och besökare i en hållbar livsmiljö.


Vår roll på Kommunförbundet Skåne är inte en formell part i projektet men kan i samverkan lyfta projektet genom att stötta med relevant underlag och "föra vidare" information och kunskap längs vägen i våra nyhetsbrev, nätverk samt kommunledningskonferenser. Vi har som uppdrag bland annat att stötta kommunernas verksamhet för landsbygdsutveckling och därav följer vi nu detta projekt Möjligheter i Mellanrum." Säger Jesper Bergnordh, strateg, Samhällsutveckling, Kommunförbundet Skåne.
Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen


Vår förstudie

Under förstudien inför projektet Möjligheter i Mellanrum kom vi i kontakt med ett antal engagerade människor som verkar i kommunala förvaltningar, Leaderområden, intresseorganisationer och projekt - alla med Skånes hållbarhet och tillväxt i fokus. Vi intervjuade också nyckelpersoner för Landsbygdsutveckling på Region Skåne och på Länsstyrelsen Skåne.


Vi mötte både drivkraft och frustration. Här är några kommentarer:


  • Organisationerna Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne har viktiga uppdrag men det upplevs svårt att veta vem/vad/hur man skapar nytta för intressenterna.
  • Repr från Reg Skåne o Länsstyrelsen Skåne har svårt att nå fram med informationt till rätt person i kommunerna
  • Projektfinansiering finns men resurser att söka och driva saknas ofta i kommunförvaltningarna
  • Proaktiv eller reaktiv roll? Hur ska kommunerna agera?
  • Önskemål om större/kraftfulla samverkansprojekt med flera kommuner.
  • Projekttrötthet – Långsiktighet behövs


Det var då vi började prata om att det finns mellanrum - horisontellt och vertikalt - och massor av möjligheter om rätt människor möts under rätt förutsättningar med rätt syfte. Då kommer vårt projekt att medverka till att generera många nya möjligheter att bo, besöka och verka i hela Skåne, tillsammans.